MarketingSEO

Contabilitate

Pentru mai multe informatii sau doriti o oferta personalizata va rugam sa ne contactati

MarketingSeo

Contabilitate

Contabilitate Primara

Contabilitatea primara se poate defini prin evaluarea, gestiunea, cunoasterea, rezultatele obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice precum si a gestiunii si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Contabilitate de Gestiune

Pentru a se cunoaste situatia cheltuielilor directe si indirecte din interiorul firmei este esentiala contabilitatea de gestiune. De asemenea prin tinerea contabilitatii de gestiune se poate tine sub control situatiile de criza ce ar putea aparea pe viitor.

Contabilitate Financiara

In relatia cu statul, contabilitatea financiara este un suport pe baza caruia se evalueaza obligatiile si sarcinile financiare.
Contabilitatea financiara se ocupa cu inregistrarea tuturor tranzactiilor si operatiilor care afecteaza patrimoniul agentilor econimic.

Servicii Audit

Serviciile de audit au ca si obiectiv prezentarea intr-un mod cat mai corect de a da o opinie corecta cu privire la situatiile financiare si operatiunile economice efectuatea in legatura cu prevederile legii

Consultanta Fiscala

Oferim servicii de consultanta fiscala adaptate nevoilor clare ale clientilor nostri pentru orice tip de activitate.
Echipa noastra ofera intotdeauna un raspuns prompt si foarte bine documentat.

Consultanta pentru finantare si afaceri

Avand ca si colaboratori clienti din toate tipurile de activitati si domenii, identificam si aplicam tehnologii integrate in moduri inovatoare pentru a minimaliza intreruperile afacerii si de a optimiza fluxul de lucru, in asa fel se maximizeaza furnizarea de rezultate mai rapid.

Consultanta Fiscala

Oferim servicii de consultanta fiscala adaptate nevoilor clare ale clientilor nostri pentru orice tip de activitate.
Echipa noastra ofera intotdeauna un raspuns prompt si foarte bine documentat.

Consultanta pentru finantare si afaceri

Avand ca si colaboratori clienti din toate tipurile de activitati si domenii, identificam si aplicam tehnologii integrate in moduri inovatoare pentru a minimaliza intreruperile afacerii si de a optimiza fluxul de lucru, in asa fel se maximizeaza furnizarea de rezultate mai rapid.

Consultanta Manageriala

Consultanta manageriala ajuta conducerile intreprinderilor sa isi atinga toate obiectivele si sa isi dezvolte cu profesionalism, rationament si foarte echilibrat activitatile.

Personal Salarizare

Activitatea de salarizare este un job care necesita mult timp si este foarte rutiniera, de aceea cele mai multe companii merg catre externalizarea acestei activitati. O data ce aceasta activitate este externalizata, compania transfera responsabilitatea prevederilor legii catre firma specializata in acest domeniu.

Servicii de contabilitate

Pentru mai multe informatii despre fiecare domeniu in parte, va rugam sa navigati prin textul alaturat

Pentru fiecare particica a contabilitatii oferim servicii de calitate cu o oferta ce trebuie verificata.

 • intocmirea registrului de casa;
 • intocmirea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant.
 • calcularea costului produselor sau serviciilor realizate în vederea determinării rezultatelor analitice prin compararea costurilor cu prețurile sau tarifele practicate în scopul obținerii de profit;
 • analiza costurilor și rezultatelor activității desfăsurate;
 • elaborarea de rapoarte si analize interne utilizate de managementul firmei în luarea deciziilor pentru gestionarea eficientă a patrimoniului;
 • informații legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru firmele care desfășoară activități de producție, prestări de servicii;
 • informații legate de costul bunurilor vândute pentru firmele care desfasoară activitate de comerț;
 • informații care stau la baza bugetării și controlului activității de exploatare;
 • informații necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor manageriale privind conducerea activității interne;
 • inregistrarea documentelor primare in programul de contabilitate
 • supravegherea activității contabile și a circuitului documentelor până la înregistrarea finală a acestora;
 • evidența analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • evidențlora mijloace fixe, calculul amortizării;
 • întocmirea jurnalelor de TVA;
 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz;
 • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • întocmirea balanței de verificare lunare;
 • întocmirea registrului jurnal și registrului inventor;
 • întocmirea registrului carte mare;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • întocmirea situatiilor financiare anuale și depunerea acestora la organele abilitate;
 • certificarea situațiilor financiare anuale;
 • consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț;
 • întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislatia în vigoare;
 • întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
 • lucrări specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
 • informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
 • informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale;
 • întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • efectuarea de punctaje cu administrația financiară.
 • identificarea situației financiare a clientului și consilierea acestuia pentru alegerea celui mai avantajos sistem de impozitare;
 • analiza permanentă a situației fiscale și reglarea fișei fiscale ANAF dacă este cazul;
 • consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală;
 • impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți: sfera de cuprindere, venituri impozabile obținute în România, reținerea impozitului datorat de nerezidenți, scutiri, declarații; 
 • impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor;
 • impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declarații), impozitul pe clădiri și teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale etc;
 • taxa pe valoarea adaugată:sfera de aplicare, persoane impozabile, operațiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare și cote de impozitare, determinare, regularizare și rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decontul de TVA.
 • uditarea situațiilor financiare anuale (audit financiar sau audit statutar);
 • auditarea proiectelor finantate in cadrul programelor sectoriale POSDRU, PPOS MEDIU, audit POS CCE.
 • orice alte activități specifice de expertiză sau cenzorat;
 • servicii de audit conforme cu Standardele Internationale de Audit , care include: audit intern, audit financiar, rapoarte de expertiză contabilă și suport în pregatirea informatiilor pentru auditul extern.
 • consiliere financiară și analiză de costuri necesare pentru eficientizarea investiției și maximizarea profitului;
 • consultanță privind pregatirea și întocmirea documentelor cerute de către bănci pentru finanțare;
 • consiliere pentru găsirea celor mai eficiente și mai rapide metode și modalități de finanțare în funcție de necesitățile și situația specifică fiecarui client.
 • asistență la înființarea companiei, prin acordarea de consultanță în vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal și contabil;
 • întocmirea și depunerea documentației pentru înființarea societății la ONRC;
 • programare pentru semnarea actelor care se depun la ONRC;
 • consultanță, ulterioara înfiintării, cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societății comerciale la organul fiscal teritorial;
 • efectuarea de modificări, la ONRC, legate de actele societății.
 • acte adiționale;
 • contracte de cesiune;
 • deschidere puncte de lucru;
 • dacă doriți, să modificați  o firma deja existentă.
 • suspendare activitate temporară – 3 ani maxim, – dacă momentan mediul de afaceri nu vă  este propice;  
 • Hotararea privind dizolvarea societatilor comerciale este luată de Adunarea Generala a Asociatilor. Hotărarea Asociatului Unic sau de Instanța Judecătorească. Prin dizolvare societatea comercială nu se desființează, ea își continuă existența juridică, însă numai pentru operațiunea de lichidare.
  Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, împrejurari, situații (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricărei forme organizare a societății;
  Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolvă prin:  trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
  •    imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
  •    declararea nulității societății;
  •    hotărârea asociatului unic sau a adunării generale;
  •    hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociați, ce împiedică funcționarea societății;
  •    insolvența societății;
  •    alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.
 • Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din legea 441 din 27 noiembrie 2006 în societățile cu răspundere limitată, asociații pot hotărî, odată cu dizolvarea, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și cănd asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociati.“ In lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura de lichidare prevazută de prezenta legislatie în vigoare.
  Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Oficiul Național al Registrului Comerțului va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciara.
 • analiza fluxurilor financiare ale societății;
 • întocmirea de cash-flow;
 • analiza gestiuniii financiare și calcularea indicatorilor de performanță și rentabilitate;
 • întocmirea și analiza bugetului anual de venituri și cheltuieli.
 • întocmirea dosarelor de personal conform cerințelor legale;
 • întocmirea contractelor de muncă si a actelor adiționale (modificari, încetări, decizii);
 • depunerea on-line REVISAL;
 • întocmirea și depunerea on-line a Declaratiei 112 privind obligațiile salariale;
 • întocmirea (daca este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale si indemnizații de la casele de sanatate;
 • întocmirea lunară a statului de salarii pe baza pontajelor;
 • orice informații și rapoarte în legatură cu costurile salariale;
 • întocmirea adeverințelor pentru salariati.